Menu

Etyka biznesu

Dbamy o to, aby nasza działalność była prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem, niezależnie od kraju, w którym funkcjonuje i tego samego oczekujemy również od naszych pracowników i partnerów biznesowych. Nasi kontrahenci powinni być gotowi w każdym momencie do przedstawienia dokumentów to potwierdzających. Chcemy stosować wyższe standardy, niż stanowią przepisy prawa krajowego, w związku z czym poniższe zasady traktujemy jako nadrzędne i oczekujemy ich respektowania również od naszych partnerów biznesowych.

 

 

  • Przestrzeganie Praw Człowieka i obywatela jako obowiązku wynikającego z obowiązujących umów międzynarodowych oraz Rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych.
  • Zakaz dyskryminacji.
  • Zakaz pracy przymusowej, niewolniczej oraz nieodpłatnej.
  • Zakaz zatrudniania osób nieletnich, tj. poniżej 18 roku życia.
  • Zakaz mobbingu, molestowania psychicznego i fizycznego pracowników.
  • Zapewnienie godnych warunków zatrudnienia, uwzględniających odpowiednie wynagrodzenie, świadczenia dodatkowe z tytułu stosunku pracy oraz prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego.
  • Nakaz przestrzegania norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Nakaz respektowania przepisów i regulacji prawnych w zakresie prawa konkurencji, zakazujących ograniczania wolności handlu, stosowania nieuczciwych praktyk oraz nadużywania pozycji dominującej.
  • Bezwzględne respektowanie przepisów prawa dotyczących importu oraz eksportu.

 

Pełen zbiór norm zasad i norm etycznych, obowiązujących w naszej organizacji znajduję się w poniższym dokumencie:

 

Kodeks etyki i zachowań w biznesie grupy Crist S.A.